Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1)

Formalności konieczne do zawarcia sakrament małżeństwa

 1. Około 6 miesięcy  (najpóźniej 3 miesiące) przed planowanym ślubem należy skontaktować się z duszpasterzem w celu rozpoczęcia procedur związanych ze spisaniem protokołu kanonicznego badania narzeczonych.
 2. Potrzebne dokumenty;
  1. dokument tożsamości (dowód osobisty)
  2. świadectwo chrztu świętego z zaznaczeniem, że jest ono potrzebne do ślubu kościelnego (UWAGA! Okres ważności tego świadectwa to 6 miesięcy licząc od planowanej daty ślubu. Trzeba również zwrócić uwagę, czy na świadectwie chrztu jest adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa)
  3. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  4. kserokopia świadectwa z religii lub świadectwa ze szkoły z oceną z religii
  5. dokumenty z USC jeżeli ślub ma być konkordatowy.
  6. jeżeli któraś ze stron jest wdowcem (wdową), potrzebne jest zaświadczenie o zgonie współmałżonka
  7. jeżeli narzeczeni zawarli już ślub cywilny, należy przedstawić dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa cywilnego (świadectwo małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego ).